ENGLISH
(02) 964-10-60

Условия за използване на web сайта 

 

Въведение

Стандартните условия изписани на страницата на настоящия уебсайт, са ръководство за ползването на нашия уебсайт, sofiaapartments.net & saratours.bgе достъпно на sofiaapartments.net и saratours.bg.

Тези условия са напълно приложими и се отнасят изцяло до ползването на уебсайта. С използваното на този уебсайт, Вие приемате всички условия посочени в него. Не трябва да използвате уебсайта, ако не сте съгласен със условията за използване на този уебсайт.

Малолетни и непълнолетни лица нямат право да ползват уебсайта.

Права на интелектуална собственост

По настоящите условия, Сара Турс ООД и/или неговите лицензодатели притежават всички права на интелектуална собственост и материали съдържащи се в този уебсайт.

На Вас се предоставя ограничен лиценз единствено с цел да видите материала съдържащ се в уебсайта.

Ограничения и забрани

Забранява Ви се следното:

—          да публикувате материали от уебсайта в други медии

—          продажбата, прелицензирането и всякакво друго търгуване с уебсайт-материалите;

—          публичното представяне и работа с уебсайт-материалите;

—          използването на уебсайта по начин, който му нанася или би му нанесъл щети;

—          използването на уебсайта по начин, който оказва въздействие върху потребителския достъп до уебсайта;

—         използването на уебсайта по начин, който противоречи на действащите закони и разпоредби, или в ущърб на уебсайта или на всяко друго лице или делови субект;

—          проучване, събиране и извличане на данни или друга подобна дейност свързана с уебсайта;

—          използването на уебсайта за рекламна или маркетингова дейност.

Някои части от уебсайта са забранени за достъп от Ваша страна, като Сара Турс ООД може да Ви забрани в последствие достъп до всяка част на уебсайта, по всяко време и по свое собствено изключително усмотрение.

Вашето съдържание

В тези стандартни уебсайт-условия „Вашето съдържание” означава аудио, видео текст, изображения или други материали по Ваш избор за излъчване на уебсайта. С излъчването на Вашето съдържание, Вие предоставяте на Сара Турс неизключителни, неотменими в целия свят сублицензионен лиценз за ползване, репродуциране, адаптиране, публикуване, превод и пласмент във всички възможни медии.

Вашето съдържание е Ваша собственост и не трябва да нарушава правата на трети страни. Сара Турс ООД си запазва правото да отстрани всяко Ваше съдържание от този уебсайт по всяко време без предупреждение.

Без гаранции

Уебсайта се предоставя „такъв, какъвто е” с всичките му недостатъци, като Сара Турс ООД не дава никакви обяснения или гаранции във връзка с уебсайта или материалите съдържащи се в него. Нищо, съдържащо се в уебсайта не следва да се тълкува като даване на съвети или напътствия.

Ограничение на отговорността

В никакъв случай нито Сара Турс ООД, нито неговите длъжностни лица, директори или служители не могат да бъдат държани отговорни за нещо, възникнало или по някакъв начин свързано с използването на уебсайта от Вас, независимо дали такава отговорност съществува по договор. Сара Турс ООД, както и неговите длъжностни лица, директори или служители не носят отговорност за косвени, произтичащи или особени отговорности възникнали или свързани по някакъв начин с използването на уебсайта от Вас.

Обезщетения

С настоящото възмездявате в пълна степен Сара Турс ООД поради и срещу всякакви и всички отговорности, разходи, искания, съдебни дела, щети и разноски произтичащи от, или свързани по някакъв начин с нарушаването от Ваша страна на разпоредбите на настоящите условия.

Частична невалидност

Ако дадени клаузи по настоящите условия се окажат невалидни по силата на действащото законодателство, същите ще бъдат премахнати без това да се отрази на останалите клаузи.

Изменение на условията

Сара Турс ООД има право да ревизира настоящите условия по всяко време, както сметне за целесъобразно, като с ползването  уебсайта, от Вас се очаква да преразгледате настоящите условия на регулярна основа.

Преотстъпване

Сара Турс ООД има право да преотстъпва, прехвърля, и предоговаря с трети лица своите права и/или задължения по настоящите условия без предизвестие, като при това на Вас не се разрешава да преотстъпвате, прехвърляте или предоговаряте вашите права и/или задължения по настоящите условия.

Всеобхватно споразумение

Настоящите условия съставляват целокупното споразумение между Сара Турс ООД и Вас по отношение на използването на уебсайта от Ваша страна, като отменят всякакви предишни договорености и споразумения.

Приложимо законодателство и правораздаване

Настоящите условия се подчиняват и тълкуват съгласно българското законодателство, като решаване на спорове се обръщате към неизключителното правораздаване на държавните съдилища в България.